எதிரியை வீழ்த்த முதலில் அவனது சித்தாந்தத்தை வீழ்த்து!

Monday, October 26, 2015

கிமு 5000) யிலிருந்து இந்தியா முழுவதும் தமிழிய மொழி பேசியவர்கள் வாழ்ந்து வந்தனர்

கிமு 5000) யிலிருந்து இந்தியா முழுவதும் (சிந்து – பஞ்சாப் உட்பட) தமிழிய மொழி பேசியவர்கள் வாழ்ந்து வந்தனர்.

10000 ((Before Present)  ஒட்டி தொல்-நாஸ்திராதிக் பேசுநர் தென்னிந்தியாவிலிருந்து
வடக்கு நோக்கிப் பரவிய பின்னர்

 (தொல் திராவிட – தமிழிய – மொழியினர் இந்தியா அளவில் நிற்க)

நாஸ்திராதிக்கின்
 ஏனைய பிரிவினர்  மையக் கிழக்கு – மைய ஆசியப் பகுதியில் 10000 – 8000 கால அளவில் உடனுறைந்த பின்னர் சில ஆயிரம் ஆண்டுகளில் சுமேரியம், இந்தோ – ஐரோப்பியம், உரால் - அல்தாயிக், செமித்தியம் ஆகிய மொழிக் குடும்பங்கள் பிரிந்து ஆசியாவில் பல பகுதிகளுக்கும்,  எகிப்து முதலியவற்றுக்கும் பரவின.
இமு 7,000  (கிமு 5000) யிலிருந்து இந்தியா முழுவதும் (சிந்து – பஞ்சாப் உட்பட) தமிழிய மொழி பேசியவர்கள் வாழ்ந்து வந்தனர்.

2 comments:

Desi Tv Episode said...

great deal...
http://tamilosun.in/author/rajtv/

Desi Tv Episode said...

t20 match prediction
http://matchprediction.in/

Post a Comment